اثرات، کمبود و بیشبود منگنز

منگنز (Manganese )

– در فعال کردن چندین آنزیم مختلف در گیاه که افزایش دهنده فتوسنتز و هورمون اکسین هستند نفش دارد.

– گاهی ممکن است کمبود منگنز با کمبود آهن اشتباه می شود چون علائم بسیار مشابه است.

منگنز

علائم کمبود

– علایم کمبود بیشتر در برگها شکل می گیرد.

– مشخص ترین علایم کمبود منگنز در مقایسه با کمبود آهن این است که گرچه در کمبود آهن حاشیه و رگبرگ های میانی در حالت پیشرفته به رنگ سبز کم رنگ یا سبز – زرد و یا زرد در می آید اما در کمبود منگنز رگبرگ ها سبز باقی می ماند.

– تولید لکه های نکروتیک روی برگ.

– کمبود آن در خاکهای آهکی مثل شرایط ایران بسیار شایع است و در کشتهای بدون خاک یا هیدروپونیک حادث می شود.

مسمومیت

–  ایجاد لکه های زرد و سبز کم رنگ بین رگبرگ ها ی برگ های اولیه

–  ایجاد نقاط ارغوانی رنگ بر روی ساقه ها

– مسمومیت معمولاً بدنبال بخاردهی و ضدعفونی خاک به وجود می آید که بیشتر در خاکهای اسیدی و در مواقعی که حرارت دهی با دمای زیاد صورت می گیرد حاصل می شود.

روش برطرف کردن کمبود

– محلول پاشی سولفات منگنز در خاک