اثرات و نقش آهن در گیاه

آهن (Iron)

برای ساخته شدن کلروفیل اساسی ترین ماده ای که برای انجام عمل فتوسنتز در گیاه لازم است آهن است

علائم کمبود

علائم روی برگهای بسیار جوان انتهایی بوته ظاهر می شود جوانترین برگهای باز شده به رنگ زرد-سبز و یا زرد در آمده اما رگبرگ ها سبز باقی می ماند. توقف رشد شاخسارها و جوانه انتهایی  ایجاد حالت نکروزه و پوسیدگی بر روی برگها  از علل بروز کمبود آن تنها میزان کم این عنصر در خاک نمی باشد بلکه بالا بودن پ هاش در محیط ریشه، یا بالا بودن غلظت منگنز، شرایط تهویه نامناسب (غرقاب شدن) ،پایین بودن دمای بستر کشت، سنگینی بافت خاک و مرگ ریشه ها می تواند باعث ظهور علائم مشابه کمبود این عنصر شود. در این مواقع معمولاً با افزایش اکسیژن محیط ریشه، بهبود وضعیت ساختمان و بافت خاک ،مناسب کردن آبیاری و هوادهی در محلول غذایی یا محیط ریشه و از همه مهمتر بهبود وضعیت تعرق و تنفس گیاه باعث حل مشکل میگردند…

نقش آهن در گیاه

مسمومیت

بالا بودن غلظت آهن در خاک، خود را به شکل کمبود منگنز   آشکار می نماید

اصلاح کمبود

اضافه کردن نمکهای معدنی آهن مثل سولفات آهن به خاک

اضافه کردن کلات آهن با بنیان EDDHA در خاک های قلیایی

 اضافه کردن بنیان EDTA نیز در محیط های بدون خاک محلول پاشی های مکرر بایستی خودداری  شود چرا که نمکها در روی برگ تجمع یافته و ایجاد سمیت می کند.

بهترین راه حل افزایش و تسهیل شرایط جذب و کاهش خطر سوختگی نمک می باشد.