اثرات، کمبود و بیشبود کلسیم

کلسیم (Calcium)

کلسیم یک عنصر ضروری برای گیاه است که بین ۲/۰ تا ۵/۰ درصد وزن خشک برگ را تشکیل می دهد. کلسیم نقش مهمی را در ساختمان دیواره گیاهی و اعضای سلولی ایفا می کند. تحقیقات نشان داده اسپری کلسیم نتایج مناسبی در بهبود استحکام سلول گیاهی و تاخیر در فرایند پیری ایفا می کند که افزایش عمر گلها بوسیله جلوگیری از سنتز اتیلن توسط کلسیم انجام می شود

کلسیم عنصری نسبتا غیر متحرک است که به صورت یون Ca2+ جذب می شود.

به علت غیر قابل حل بودنش درون بافت ها، باید پیوسته در دسترس گیاه قرار گیرد

– نقش در ساختمان و حفظ پایداری سلولهای گیاهی

–  در صورت کمبود کلسیم تعرق به حداقل رسیده و حرکت آب و به همراه آن کلسیم در آوندهای گیاه

تحت تأثیر واقع می شود.

علائم کمبود کلسیم

– ایجاد نقاط سفیدرنگ و شفاف بر روی نوک و مابین رگبرگ ها در مراحل اولیه کمبود

– کلروز یا زردبرگی بین رگبرگی

– توقف رشد بوته ها

– کوچک ماندن برگهای جوان و خمش حاشیه آنها به سمت بالا

– مرگ مریستم انتهایی.

– ضخیم و کوتاه شدن ریشه ها

– بدشکلی و بی مزه شدن میوه ها

– پوسیدگی گلگاه در گوجه فرنگی

– ایجاد لکه های فرورفته در گلگاه فلفل

کلسیم

اصلاح کمبود کلسیم

– آبیاری سنگین و کنترل محیط

– محلول پاشی اوره با غلظت ۲ تا ۵ در هزار بر روی برگ ها

– استفاده از کودهای ازته