اثرات، کمبود و بیشبود منیزیم

نقش منیزیم در درختان میوه

منیزیم تنها عنصر فلزی موجود در کلروفیل می‌باشد و به عنوان هسته مرکزی سازنده کلروفیل معرفی می‌شود. بنابراین منیزیم بطور غیر مستقیم در متابولیسم و فتوسنتز درختان میوه نقش دارد. همچنین در فعالیت آنزیم‌ها در گیاهان نقش داشته و حامل‌های فسفری را که در جذب سایر عناصر مؤثر می‌باشند فعال می‌کند. با شرکت در چرخه اسید سیتریک به عنوان یک چرخه متابولیسمی‌در گیاه، در تنفس گیاهان دخالت دارد. در درختانی که تولید روغن می‌کنند مانند زیتون، نقش مثبتی در افزایش روغن تولیدی دارد، این موضوع در مورد گردو و بادام نیز صادق است. این عنصر در سنتز پروتئین در گیاهان نیز دخالت دارد. در درختان میوه هسته دار مانند هلو، گوجه سبز و مرکبات در ساخت هسته نقش فعالی دارد. برای مثال باغهای مرکباتی که دارای ارقام هسته دار هستند نسبت به باغهایی که دارای ارقام بی هسته هستند علائم کمبود را زودتر نشان می‌دهند.

منیزیم

علائم کمبود

همانطور که توضیح داده شد، چون منیزیم نقش اساسی در ترکیب کلروفیل (سبزینه) دارد اولین علامت ناشی از کمبود آن زردی برگها می‌باشد بطوری که بین رگبرگها در پهنک برگ به رنگ زرد در می‌آید. از آنجایی که منیزیم در گیاه پویاست (متحرک) در هنگام بروز کمبود از قسمت‌های مسن تر به قسمتهای جوانتر منتقل می‌شود، بنابراین علائم کمبود آن ابتدا در برگهای پیر ظاهر می‌شود. چون کمبود باعث کاهش میزان کلروفیل می‌شود عملیات فتوسنتز کاهش یافته و در اثر کاهش فعالیت متابولیکی گیاه، رشد رویشی و عملکرد نیز کاهش می‌یابد. ظهور لکه‌های ارغوانی (آنتوسیانین) در بین رگبرگها که به تدریج نکروزه شده و متعاقب آن ریزش برگها نیز حاصل کمبود منیزیم می‌باشد. از آنجایی که در درختان میوه تجمع منیزیم در میوه‌ها بیشتر از برگها است درختانی که باردهی زیادی دارند کمبود منیزیم را در برگهای خود زودتر نشان می‌دهند. میوه هایی که از لحاظ منیزیم غنی هستند میزان کلسیم کمتری دارند. درختان میوه‌ای که کمبود دارند، میوه‌های کوچکتری نیز تولید می‌کنند.

نقش در تغذیه گیاهی:
– قسمتی از مولکول کلروفیل
– مؤثر در متابولیسم ازت و فسفر
– مؤثر در سنتز پروتئین
– مؤثر در جذب آب به‌وسیله گیاه
علائم کمبود:
– بی‌رنگی بین رگبرگ‌ها
– ظهور علائم در برگ‌های مسن
– کاهش رشد گیاه
کمبود همراه با علائم زیر تشدید می‌گردد:
– خاک‌های شنی و اسیدی
– در خاک‌های غنی از پتاسیم و یا در اراضی که پتاسیم زیاد مصرف می‌شود
– دوره‌های سرد و مرطوب