اثرات، کمبود و بیشبود بر

بر (Boron)

– عنصر بر برای انجام تقسیم سلولی و تمایز یابی بسیار مهم است.

– برای تکثیر و فعالیت ریشه ها ضروری است.

قابلیت دسترس بور در خاکهای شنی (پ هاش بالا) که اغلب به عنوان

بستر کشت در گلخانه ها بکار می رود پائین است ،

– کیفیت آب تعیین خواهد کرد که میزان بور در گیاه چقدر خواهد بودچرا که منابع آب دارای مقادیر متفاوتی از بور در خود می باشند.

بر

علائم کمبود بر

– برگهای پائینی و وسطی بوته ها قدری زردبرگی نشان داده و شکننده می شوند.

– مرگ قسمت جوانه انتهایی (apex)

– رشد جوانه های جانبی بیشتر و حالت بوته ای و چند شاخه شدن گیاه می‌باشد- برگ های جوان بدشکل می شوند

– رگبرگ ها برجسته و برگ های مسن تر فنجانی می شوند. برگ‌های شکننده فنجانی شکل کوچک شده و زردشدن برگ های پائینی که از حاشیه آنها شروع می شود به رنگ قهوه ای در می آید و به سمت بالا می پیچند میوه های کوتاه با شکاف های طولی روی پوست خیار مشخص ترین علامت کمبود بور است

– سیاه شدن نوک ریشه ها با طویل شدن آنها در کمبود شدید بور رخ می دهد که باعث افت عملکرد به میزان ۹۰ درصد می شود و کیفیت میوه نیز تا به حد زیادی از دست می رود.

مسمومیت بر

– مسمومیت بور بیشتر تحت تأثیر مقادیر آن در آب آبیاری است تا میزان آن در خاک

– از آنجائیکه بور در گیاه غیرمتحرک است بنابراین ابتدا در برگهای پیر علائم مسمومیت ظاهر می شود.

– زوایای برگ های پیر سبز – زرد شده و فنجانی شکل می شود به سمت پایین تغییر جهت می دهد.

– نقاط  نکروتیک بین رگبرگ ها توقف رشد و کوچک ماندن  برگهای بالایی و کاهش تعداد گلهای ماده برروی انتهایی شاخساره.

اصلاح کمبود بر

– اضافه کردن اسیدبوریک به محیط کشت (حدود ۲ گرم در مترمربع)

– محلول پاشی اسید بوریک با غلظت ۲-۱ گرم در لیتر

اصلاح مسمومیت بر

– آبیاری سنگین و شستشوی با آب بدون بور

– تعویض بستر کشت.