کارفرماآقای سلطانعلی کاظمی
متراژ1000 متر مربع
نوع عملیاتساخت سازه
تاریخ شروع کار93/1/11
تاریخ اتمام کار93/5/11