هوشمند سازی گلخانه

گلخانه هوشمند، دارای ابزار و سیستم هایی است که در جهت ارتقا کمیت و کیفیت محصول، و به حداقل رساندن نیروی انسانی وایجاد امنیت قابل اطمینان به خدمت گلخانه داران در آمده است.